Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Viết biểu thức có giá trị 100 bằng các chữ số từ 1 đến 9. Bạn có mấy cách?

Bài toán: Dùng các số từ 1 đến 9 (mỗi số xuất hiện đúng 1 lần) và các phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (x) để viết thành một biểu thức có giá trị bằng 100?

Đây là bài toán dành cho học sinh tiểu học.

Một biểu thức thỏa mãn yêu cầu trên là


Điều thú vị là nó còn có hàng loạt lời giải khác.

1+2+3+4+5+6+7+8x9 = 100

198-73-26+5-4=100

56+49-2-3+8-7-1=100

6x7x2+8-3+1+9-4+5=100

(5x6)+(4x9)+(8x3)+7+2+1 = 100

123-4-5-6-7+8-9 = 100

69+31+8+5-7-4-2 = 100

231-(9x8)-(6x5)-7-4=100

(1+9+2+8) x 5 + (3+7) - (4+6)=100

9x4x2 + 8 + 7 + 3 + 5 + 6 - 1 = 100

9x8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 100

9x8 + 4 * 7 - 5 * 2 + 6 + 3 + 1 = 100

98+7-6+5-4+3-2-1=100

2 x (7 x 8 x 9 - 456) + 3 + 1=100

(9 x 8) + (7 x 6) - (5 x 4) + (3 x 2 x 1)=100

25x4 - 9 + 6 + 3 - 7 + 8 - 1=100

92 + 6 + 3 - 4 + 5 - 1 + 7 - 8=100

(51+4+3) x 2 -9-8 + 7 -6=100

89+7+6-5+(2x3)-4+1=100

(7 + 3) x 9 + 5 + 4 + 1 + 8 - 6 - 2=100

9x8+1+2+3+4+5+6+7=100

6x3x5+12+4+(9-8)-7=100

9x8+7+1+5x6-(4x3-2)=100

[(1+2+3+4) x 9] + 5 + 6 + 7 - 8 = 100

123+45-67+8-9=100

98-7-6+5+4+3+2+1=100

(1+2+3+4+5)x6-7+8+9=100

8x9 +7 +1 +5 +6 +4 +3 +2 =100

12+34+59-6+8-7=100

68 + 23 + 15 -4 +7 - 9=100

(9x8) + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7=100

(98-7) +1 -4 +6 -2 +3+5=100

4x(5+7+8) + 1x(2+3+6+9)=100

25 + (8x9-4) + 13-(6+7)=100

963-852-7-4x1=100

6x9x2-8+4+1-3+5-7=100

9x6+34+7+8-5+2x1=100

9x7+(6x8)-5-4-3-1+2=100

(9x7) + 6 + 1 + (5 x 2) + (4 x 3) + 8=100

(9+1)-(2+8)+(3+7)+(4+6)x5=100

8x9+67+1-45+2+3 =100

5x19+34-28-7+6=100

3x4x6+2x9+(8-7+1)x5=100

8x9+1+2+3+4+5+6+7=100

156-78+29-3-4=100

5x9=45, 45+7=52, 52x2=104, 104-6=98, 98+4=102, 102-3=99, 99+1=100

78+24+9-6-5+3-2-1=100

1+8x9+2+7+6+5+3-4=100.

9x8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 100

(9x8) + 7 + 6 + 5 + (4 x 3) - (2 X 1) = 100.

(6+4)x(8+9-7+5-3-2)x1 = 100.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 + (8x9) = 100

(1+7+2) x 9 + 8 + (4x5)- (3x6) = 100

9-1=8, 8-2=6,7-3=4, 6-4=2, 8+6+4+2=20x5=100.

(124-3-5-6-8-9)+7 = 100

(5x7x2x1)+3+4+6+8+9 = 100

(1+2x3x4)x5-6*7+8+9=100.

9x8+7+(6x4)-5+1+3-2=100.

4x5x6-7-8-9-1+2+3=100

24x5-9-8-7+6+1-3=100

9x8+1+2+3+4+5+6+7=100

(9x8)+7+6+5+4+3+2+1 = 100.

(9+8) x 7 - 6 x 5 + 4 x 3 + 1 - 2=100

(1 + 9 + 2 + 8 + 3 + 7 - 6 - 4) x 5=100

91+82-67-5-4+3=100

(6+4)x9+7+3+1+2+5-8=100

7x5x4-9x3-8-6+2-1=100

12x5+39+6-8+7-4=100.

9x(6+3)+1+8+7+2+(5-4)=100

2x(6x9-3-1+8-5-7+4)=100

7x9+4x3+5+6x2+8x1=100

1x(932-845)+6+7=100

5x6+87+1-9-4-3-2=100

9x8+7+6+5+4x3-2x1=100

8 x 9 + 7 + 1 + 6 + 5 + 4 + 2 + 3 = 100

(1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 6 + (8 + 9) - 7 = 100

341 - 265 + 9 + 7 + 8 = 100

91 + 7 + 2 + 5 + 8 - 3 - 4 - 6 = 100

123 - 45 - 67 + 89 = 100

8 x 9 x 2 - (4 x 5) - (6 x 3) - 7 + 1 = 100

(1 + 2 + 3) x 6 - 7 - 5 - 8 + 9 x 4 = 100.


Bạn thì sao? Nếu có kết quả khác hãy comment.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét