Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

VnMaTh.CoM 13 tháng 7, 2012 0

Sáng 13/7/2012, Sở GD-ĐT TP. HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2012. Nhìn chung, điểm chuẩn vào các trường năm nay tăng đều hơn năm ngoái, trung bình khoảng 1-2 điểm.


Dưới đây là điểm chuẩn các NV1, NV2, NV3 vào lớp 10 các trường THPT công lập tại thành phố Hồ Chí Minh.:
Trường
Quận/Huyện
NV 1
NV 2
NV 3
THPT Tröng Vöông
01
34.50
35.25
35.50
THPT Buøi Thò Xuaân
01
39.25
39.50
40.50
THPT Ten lô man
01
25.75
26.75
26.75
THPT Naêng khieáu TDTT
01
21.00
21.50
22.00
THPT Löông Theá Vinh
01
33.25
33.75
33.75
THPT Leâ Quyù Ñoân
03
36.75
37.50
37.50
THPT Nguyeãn Thò Minh Khai
03
38.50
39.50
40.50
THPT Leâ Thò Hoàng Gaám
03
24.75
25.50
25.50
THPT Marie Curie
03
30.50
31.25
31.25
THPT Nguyeãn Thò Dieäu
03
27.00
27.50
27.50
THPT Nguyeãn Traõi
04
29.75
30.00
30.25
THPT Nguyeãn Höõu Thoï
04
22.25
23.25
23.75
Trung hoïc thöïc haønh Saøi Goøn
05
36.50
36.50
36.50
THPT Huøng Vöông
05
33.25
33.75
33.75
Trung hoïc thöïc haønh ÑHSP
05
40.25
40.50
40.50
THPT Traàn Khai Nguyeân
05
31.25
32.00
32.00
THPT Traàn Höõu Trang
05
26.00
27.00
27.25
THPT Leâ Thaùnh Toân
07
24.25
24.50
24.75
THPT Taân Phong
07
20.00
20.50
21.00
THPT Ngoâ Quyeàn
07
26.25
26.50
26.50
THPT NamSaøi Goøn
07
25.00
25.00
26.00
THPT Löông Vaên Can
08
26.25
26.75
26.75
THPT Ngoâ Gia Töï
08
22.00
22.50
22.75
THPT Taï Quang Böûu
08
24.50
24.75
25.00
THPT Nguyeãn Vaên Linh
08
19.00
19.25
20.25
THPT naêng khieáu TDTT Nguyeãn Thò Ñònh
08
19.75
20.75
20.75
THPT Nguyeãn Khuyeán
10
35.00
35.50
36.50
THPT Nguyeãn Du
10
36.50
37.25
37.25
THPT Nguyeãn An Ninh
10
25.75
26.25
26.50
THPT Dieân Hoàng
10
25.50
26.50
27.50
THPT Söông Nguyeät Anh
10
25.00
25.50
26.00
THPT Nguyeãn Hieàn
11
34.50
34.50
34.75
THPT Traàn Quang Khaûi
11
30.25
30.50
30.50
THPT NamKyø Khôûi Nghóa
11
27.75
27.75
28.25
THPT Voõ Tröôøng Toaûn
12
31.50
31.50
31.50
THPT Tröôøng Chinh
12
28.25
28.75
28.75
THPT Thaïnh Loäc
12
24.00
24.75
25.25
THPT Thanh Ña
Bình Thaïnh
22.50
23.25
23.25
THPT Voõ Thò Saùu
Bình Thaïnh
33.00
33.75
33.75
THPT Gia Ñònh
Bình Thaïnh
36.75
37.50
37.75
THPT Phan Ñaêng Löu
Bình Thaïnh
26.50
27.25
27.25
THPT Bình Lôïi Trung
Bình Thaïnh
21.75
22.25
22.50
THPT Hoaøng Hoa Thaùm
Bình Thaïnh
30.25
30.50
30.75
THPT Goø Vaáp
Goø Vaáp
29.50
30.50
30.50
THPT Nguyeãn Coâng Tröù
Goø Vaáp
37.25
38.25
39.00
THPT Traàn Höng Ñaïo
Goø Vaáp
32.50
32.75
33.00
THPT Nguyeãn Trung Tröïc
Goø Vaáp
25.00
25.25
25.50
THPT Phuù Nhuaän
Phuù Nhuaän
37.50
37.75
38.50
THPT Haøn Thuyeân
Phuù Nhuaän
24.25
25.25
25.75
THPT Nguyeãn Chí Thanh
Taân Bình
33.25
33.75
33.75
THPT Nguyeãn Thöôïng Hieàn
Taân Bình
40.75
41.00
41.00
THPT Lyù Töï Troïng
Taân Bình
26.75
27.75
28.25
THPT Nguyeãn Thaùi Bình
Taân Bình
29.25
30.00
30.50
THPT Long Thôùi
Nhaø Beø
13.00
13.00
13.00
THPT Phöôùc Kieån
Nhaø Beø
13.00
13.00
13.00
THPT Taân Bình
Taân Phuù
31.25
31.50
31.50
THPT Traàn Phuù
Taân Phuù
37.50
37.75
38.50
THPT Taây Thaïnh
Taân Phuù
30.00
30.00
30.25

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào :

Để lại Nhận xét