Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2015, De thi thu THPT Quoc Gia nam 2015

You are here: Home »

Like VNMATH on FACEBOOK để ủng hộ VNMATH.

Mathjax - Cách viết công thức toán (Latex) tuyệt đẹp trong Blogger

VnMaTh.CoM 1 tháng 8, 2011 , , 1

Cách tuyệt vời để viết công thức toán học trên các trang web là MathJax. Cho đến gần đây, người ta phải cài đặt MathJax trong serve riêng của họ để viết công thức toán học trên trang web của họ, đối với nền tảng Blogger là một khó khăn. Điều này đã thay đổi, bây giờ bạn có thể lấy các script từ trang web của MathJax.


Để cài đặt MathJax cho Blogger, bạn đăng nhập vào tài khoản, chọn "Design"/"Thiết kế", và chọn "Edit Template"/ "Chỉnh sửa HTML". Chèn vào ngay sau thẻ <head>  đoạn mã dưới đây.

<script src='http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js' type='text/javascript'> 
  MathJax.Hub.Config({ 
    extensions: ["tex2jax.js","TeX/AmsMath.js","TeX/AMSsymbols.js"], 
    jax: ["input/TeX","output/HTML-CSS"], 
    tex2jax: { 
      inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ], 
      displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ], 
      processEscapes: true, 
    }, 
    "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] } 
  }); 
</script>


Xong! Bây giờ bạn có thể dùng  $...$ hoặc \(...\)  cho các công thức nằm cùng dòng với văn bản, và $$...$$  hoặc

\[...\]  cho các công thức được xuống hàng và canh giữa. Trong dấu ... là các lệnh LaTeX.

Ví dụ:\[J_\alpha(x) = \sum_{m=0}^\infty \frac{(-1)^m}{m! \, \Gamma(m + \alpha + 1)}{\left({\frac{x}{2}}\right)}^{2 m + \alpha}\] Để ý rằng đoạn code ở trên đã tải các gói  AMSmath.js và AMSsymbols.js chứa các macro và môi trường toán cần thiết cho blog của bạn.
Nguồn: Mathjax/Irrep/JsMath. Thanks PLK.

Về VNMATH.COM

VNMATH hoạt động từ năm 2008 với slogan Trao đổi để học hỏi, Sẻ chia để vươn lên. Hiện nay VNMATH.COM là trang web Toán học có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam.

Chia sẻ bài viết này


Bài viết liên quan

1 comments :

 1. $\int {\frac{{{\mathop{\rm dx}\nolimits} }}{{a{x^2} + bx + c}}} = \int {\frac{{{\mathop{\rm dx}\nolimits} }}{{{{\left( {mx + n} \right)}^2} + {p^2}}}} = \frac{1}{{mp}}{\mathop{\rm arctg}\nolimits} \frac{{mx + n}}{p} + C$

  Trả lờiXóa